Word Match Game

Can du fin da wird dat means "Sticky mess"?

Dat's no quite richt. Try again.

Weel dön!. Wid du lik ta try anidder een?

Weel dön! Du's completit aa dy games.